Enkele belangrijke data:

  • Schoolfeest: 22 april 2023

  • Verlofdagen: 17 mei 2023, 30 mei 2023 en 31 mei 2023

  • Studiedagen: 19 oktober 2022, 18 januari 2023 en 26 april 2023

Schoolvakanties 2022 - 2023

Herfstvakantie: 31 oktober 2022 - 6 november 2022

Kerstvakantie: 26 december 2022 - 8 januari 2023

Krokusvakantie: 20 februari 2023 - 26 februari 2023

Paasvakantie: 3 april 2023 - 16 april 2023

Hemelvaart: 17 mei 2023 - 19 mei 2023

Pinksteren: 29 mei 2023 - 31 mei 2023